As an anonymous user, you can only add new data. If you would like to also modify existing data, please create an account and indicate your languages on your user page.

Swadesh lists for lesser used European languages

From OmegaWiki
Jump to: navigation, search

Copied from wikt:Wiktionary:Swadesh lists for lesser used European languages.

English Low Saxon Icelandic Euskara/
Basque
Kölsch Greek Lëtzebuergesch/
Luxembourgish
Finnish Faroese
1 I ik ég ni ish, esh εγώ ech minä eg
2 thou
(singular)
du þú zu,
hi (singular + familiar)
Do, De (singular + familiar),
Ühr (singular + unfamiliar, respectful, formal)
εσύ du sinä
3 he he hann hura / bera αυτός hien hän han
4 we wi við gu mier εμείς mir me hún
5 you
(plural)
ji þið zuek _er, ühr (Plural + familiar, colloquial),
Ühr (Plural + unfamiliar, respectful, formal)
εσείς dir te vit
6 they se þeir / þær / þau haiek sëij αυτοί, -ές|, -ά| si he teir / tær / tey
7 this düsse, dütt þessi / þetta hau dat, (ditt) αυτός, -ή|, -ό| (εδώ) dëst tämä hesin / hetta
8 that de, dat hinn / hin / hitt hori, hura dat αυτός, -ή|, -ό| (εκεί) dat tuo, se hin / hin / hitt
9 here hier hér hemen hee εδώ hei täällä, tässä her
10 there dor þar hor doo εκεί do tuolla, siellä har
11 who wokeen, keen hver nor , wää, wänn ποιός, -ά|, -ό| wien kuka, ken hvør
12 what wat hvað zer watt τι wat mikä hvat
13 where woneem, neem hvar non woh πού wou missä hvar
14 when woneer wenn hvenær noiz wann, wänn πότε wéini milloin, koska tá ið
15 how wo, woans hvað nola, zelan wi, wih πώς wéi miten, kuinka hvussu
16 not nich ekki ez nit δεν/μη net ei ikki
17 all all, allens allt guzti all, alle όλος, -η|, -ο| all, alleguer kaikki alt
18 many veel margir asko fill, fille πολλοί, -ές|, -ά| vill moni nógvur
19 some 'n beten, 'n poor nokkuð batzuk paa, e paa, ättlijje μερικός, -ή|, -ό| puer, e puer jokin nakað
20 few wenig lítið gutxi paa, e paa, winnish, winnije λίγοι,-ες,-α wéineg harva fáur
21 other anner annar beste annder, anndere άλλος,-η,-ο aner toinen, muu annar
22 one een einn bat e, ëij, ëijn, ëijne ένας,μια,ένα een yksi ein
23 two twee tveir bi zwëij δύο zwee kaksi tveir
24 three dree þrír hiru drëij τρείς,-ία dräi kolme tríggir
25 four veer fjórir lau fiier τέσσερα véier neljä fýra
26 five fief fimm bost fönnef πέντε fënnef viisi fimm
27 big groot stór handi jruuß μεγάλος,-η,-ο grouss iso seks
28 long lang langur luze lang μακρύς,-ιά,-ύ laang pitkä sjey
29 wide breet breiður zabal brëijdt, wigk ευρύς,-ία,-ύ breet leveä átta
30 thick dick þykkur lodi dek παχύς,-ιά,-ύ déck paksu tjúkkur
31 heavy swoor þungur astun shweer βαρύς,-ιά,-ύ schwéier painava tungligur
32 small lütt lítill txiki klee, klëij, klëijn μικρός,-ή,-ό kleng pieni lítil
33 short kort stuttur labur koot κοντός,-ή,-ό kuerz lyhyt stuttur
34 narrow small krappur mehe schmal στενός,-ή,ό schmuel kapea trongur/smalur
35 thin dünn þunnur argal dönn λεπτός,-ή,-ό dënn ohut tunnur
36 woman Fru kona emakume Weesh, Wiihf, Määdshe, Frou, Frouminsch, Frounßminsch γυναίκα Fra nainen kvinna
37 man
(adult male)
Mann karlmaður gizon Mann, Kääl, Jung άντρας Mann mies maður
38 man
(human being)
Minsch maður gizaki Minsch άνθρωπος Mënsch ihminen menniskja
39 child
(a youth)
Kind barn haur, ume Panz, (Kinndt) παιδί Kand lapsi barn
40 wife Fru eiginkona emazte Ejewiif, Wiihf, Frou σύζυγος Fra vaimo, akka kona
41 husband Mann eiginmaður senar Mann σύζυγος Mann mies, ukko bóndi
42 mother Mudder móðir ama Motter, Mamm μητέρα Mamm äiti, emä móðir
43 father Vadder faðir aita Fatter, Papp πατέρας Papp isä faðir
44 animal Tier dýr animalia, abere Dier ζώο Déier eläin djór
45 fish Fisch fiskur arrain Fesh ψάρι Fësch kala fiskur
46 bird Vagel fugl txori Furrel πουλί Vull lintu fuglur
47 dog Hund hundur txakur Hongk, Möpp σκύλος Hond, Mupp koira, peni hundur
48 louse Luus lús zorri Luhß ψείρα Laus täi lús
49 snake Slang slanga, snákur suge Schlang φίδι Schlaang käärme [[Expression:|]]
50 worm Worm maðkur har Worrəm σκουλίκι Wuerm mato [[Expression:|]]
51 tree Boom tré zuhaitz, arbola Boum δέντρο Bam puu træ
52 forest Woold skógur zuhaizti, oihan Walldt, Bösch, Foosch δάσος Bësch metsä skógvur
53 stick
(of wood)
Stock stafur makil Shteck, Shtëkke, Shtok κλαδί Bengel keppi, tikku stavur
54 fruit Frucht ávöxtur fruitu Frůch φρούτο,-α Fruucht hedelmä frukt
55 seed Samen fræ hazi Saame σπόρος Som siemen fræ
56 leaf Blatt blað hosto Bladt φύλλο Blat lehti blað
57 root Wöddel rót sustrai, erro Woozel ρίζα Wuerzel juuri rót
58 bark
(of tree)
Bork börkur enbor Rinnde, Borrək φλούδα [[Expression:|]] kaarna [[Expression:|]]
59 flower Bloom blóm lore Bloom λουλούδι Blumm kukka blomstur / blómi
60 grass Gras gras belar Jrahß χορτάρι Gras ruoho gras
61 rope Tau reipi soka Siel, Tao σκοινί Seel köysi [[Expression:|]]
62 skin
(of a person)
Huut hörund larru Hugk δέρμα Haut iho, nahka skinn
63 meat
(as in flesh)
Fleesch kjöt haragi Flëijsh, Fleesh κρέας Fleesch liha kjøt
64 blood Bloot blóð odol Bloohdt αίμα Blutt veri blóð
65 bone Knaken bein hezur Knoche κόκκαλο Schank luu bein
66 fat
(noun)
Fett spik lodi Fätt λίπος Fett läski spik
67 egg Ei egg arrautza Ëij αυγό Ee muna egg
68 horn Hoorn horn adar Hoon κέρατο Har sarvi horn
69 tail Steert hali buztan Shtäzz, Shtez ουρά Schwanz häntä hali
70 feather
(rather not down)
Fedder fjöður larru Fädder πούπουλο Fieder, Plomm sulka, höyhen fjøður
71 hair Hoor hár ile Hooh τρίχωμα/μαλλιά Hoer karva, hius hár
72 head Kopp höfuð buru Kopp, Däz κεφάλι Kapp pää høvuð
73 ear Ohr eyra belarri Uur, Uhr αυτί Ouer korva oyra
74 eye Oog auga begi Ouch μάτι A silmä eyga
75 nose Nees nef sudur Nahß μύτη Nues nenä nev
76 mouth Mund munnur aho Muul, Schnüßß, Munngk στόμα Mond suu munnur
77 tooth
(rather not molar)
Tehn tönn hagin Zaan δόντι Zant hammas, pii tonn
78 tongue Tung tunga mihi Zung γλώσσα Zong kieli tunga
79 fingernail Nagel nögl azazkal Fengernääl νύχι Nol, kynsi [[Expression:|]]
80 foot Foot fótur oin Fohß πατούσα Fouss jalka fótur
81 leg Been leggur hanka Bëijn πόδι Been jalka, sääri bein
82 knee Knee kné belaun Kneh γόνατο Knéi polvi knæ
83 hand Hand hönd esku Hanndt χέρι Hand käsi hond
84 wing Flünk vængur hego Flöjel φτερό Flillek siipi vongur
85 belly Buuk búkur urdai Buch κοιλιά Bauch maha búkur
86 guts Gedääm kjarkur erraiak Ėnnerëije έντερα Träipen suolet [[Expression:|]]
87 neck Hals háls lepo Hallß λαιμός Hals niska hálsur
88 back Rügg hryggur atze Rögge πλάτη Réck selkä ryggur
89 breast Böß brjóst bular Brußß (unisex, chest), Mämme (female, physical talk), Dekolltee (female, decent talk) στήθος Broscht rinta barmur
90 heart Hart hjarta bihotz Häzz καρδιά Häerz sydän hjarta
91 liver Lebber lifur gibel Livver συκώτι Liewer maksa [[Expression:|]]
92 to drink drinken drekka edan drenke πίνω drénken juoda drekka
93 to eat eten borða jan äßße τρώω iessen syödä eta
94 to bite bieten bíta hozka egin biiße δαγκώνω bäissen purra bíta
95 to suck sugen sjúga zurrupatu nüggelle ρουφάω suckelen imeä [[Expression:|]]
96 to spit speen skyrpa txistua bota shpeuje φτύνω späitzen sylkeä [[Expression:|]]
97 to vomit sich übägeem spýja oka egin kozze κανω εμετό/ξερνάω katzen oksentaa spýggja
98 to blow
(as wind)
puusten blása putz egin bloohse φυσώ blosen puhaltaa blása
99 to breathe puusten, Luft halen anda arnasa hartu ödemme αναπνέω otmen hengittää anda
100 to laugh lachen hlæja barre egin laache γελάω laachen nauraa grína
101 to see sehn sjá ikusi luuere, kikke, sinn βλέπω gesin, kucken nähdä síggja
102 to hear höörn heyra entzun hüüere ακούω héieren kuulla hoyra
103 to know
(a fact)
weten vita jakin weßße γνωρίζω/ξέρω wëssen tietää vita
104 to think denken hugsa pentsatu dängke, nohdëngke σκέφτομαι denken ajatella, miettiä teinkja
105 to smell
(sense odor)
rüken lykta usain(a) hartu rüche μυρίζω richen haistaa [[Expression:|]]
106 to fear Angst ham hræðsla beldur izan bang sinn φοβάμαι fäerten pelätä óttast
107 to sleep slapen sofa lo egin schloofe κοιμάμαι schlofen nukkua sova
108 to live leven lifa bizi izan lääve ζω liewen elää liva
109 to die dootblieven deyja hil shterrəve πεθαίνω stierwen kuolla doyggja
110 to kill dootmaken drepa hil, erail duud_maache σκοτώνω doud maachen tappaa, surmata drepa
111 to fight strieden rifast borroka egin kämmfe τσακώνομαι streiden tapella stríðast/berjast
112 to hunt
(transitive)
jagen veiða ehizatu jaare κυνηγώ joen metsästää veiða
113 to hit slaan berja jo schlonn, houe, träffe χτυπώ schloen lyödä sláa
114 to cut snieden skera ebaki schnigge κόβω schneiden leikata skera
115 to split delen klofna zatitu dëijle [[Expression:|]] deelen halkaista, jakaa flekja
116 to stab
(or stick)
steken stinga sastatu shtäshe [[Expression:|]] stiechen pistää stinga
117 to scratch
(an itch)
kleien klóra hazkatu jökke, krazze [[Expression:|]] krazen raapia klóra
118 to dig buddeln grafa hondeatu buddelle [[Expression:|]] buddelen kaivaa grava
119 to swim swömmen synda igeri egin shwemme [[Expression:|]] schwammen uida svimja
120 to fly flegen fljúga hegan egin fleeje [[Expression:|]] fléien lentää flúgva
121 to walk gahn ganga ibili jonn [[Expression:|]] goen kävellä, käydä ganga
122 to come kamen koma etorri kumme [[Expression:|]] kommen tulla koma
123 to lie
(as on one's side)
liggen liggja etzan lijje [[Expression:|]] leien maata liggja
124 to sit sitten sitja eseri sezze [[Expression:|]] sëtzen istua sita
125 to stand stahn standa zutik egon shtonn [[Expression:|]] stoen seistä standa
126 to turn
(change direction)
dreihen snúa biratu driije, ömmdriije [[Expression:|]] dréinen kääntyä snúgva
127 to fall
(as in drop)
fallen falla erori falle [[Expression:|]] falen pudota falla
128 to give geven gefa eman jëvve, jääve [[Expression:|]] gin antaa geva
129 to hold
(in one's hand)
holen halda hartu hallde [[Expression:|]] halen pitää halda
130 to squeeze drücken þrýsta estutu qwëdsje, präßße, drökke [[Expression:|]] drécken rutistaa, puristaa treingja
131 to rub rieven núa igurtzi riive [[Expression:|]] reiwen hangata, hieroa [[Expression:|]]
132 to wash waschen þvo garbitu wäsche [[Expression:|]] wäschen pestä tváa
133 to wipe wischen núa garbitu weshe [[Expression:|]] wëschen pyyhkiä [[Expression:|]]
134 to pull trecken toga tiratu trëkke [[Expression:|]] zéien vetää draga / toga
135 to push drücken ýta bultzatu deuje [[Expression:|]] drécken työntää [[Expression:|]]
136 to throw smieten verpa bota wärrəve [[Expression:|]] schéissen heittää kasta
137 to tie binnen binda lotu binge [[Expression:|]] bannen sitoa binda
138 to sew neihen sauma josi niije [[Expression:|]] bitzen kylvää seyma
139 to count tellen telja zenbatu zälle [[Expression:|]] zielen laskea telja
140 to say seggen segja esan saare [[Expression:|]] soen sanoa siga
141 to sing singen syngja abestu, kantatu senge [[Expression:|]] sangen laulaa syngja
142 to play spelen leika jokatu, jolastu shpille [[Expression:|]] spillen leikkiä, pelata leika
143 to float sweven fljóta flotatu schwääve (in three dimensions),
schwemme (staying on the surface of a liquid)
[[Expression:|]] schwiewen (in three dimensions), schwammen (staying on the surface of a liquid) kellua floyta
144 to flow fleten streyma isuri fleeße [[Expression:|]] fléissen virrata flóta
145 to freeze freern frjósa izoztu friiere [[Expression:|]] fréieren paleltua frysta
146 to swell swellen þrútna puztu shwälle [[Expression:|]] schwëllen turvota [[Expression:|]]
147 sun Sünn sól eguzki Sunn [[Expression:|]] Sonn aurinko sól
148 moon Maan tungl ilargi Moohnd [[Expression:|]] Mound kuu máni
149 star Steern stjarna izar Shtään [[Expression:|]] Stär tähti stjørna
150 water Water vatn ur Waßßor [[Expression:|]] Waasser vesi vatn
151 to rain regen rigna euria egin Rähn [[Expression:|]] Reen sade regna
152 river Stroom á ibai Floßß [[Expression:|]] Floss joki á
153 lake See vatn aintzira, laku Pütz, dä Seh [[Expression:|]] Séi järvi vatn
154 sea
(as in ocean)
See sjór itsaso Meer, di Seh [[Expression:|]] Mier meri sjógvur / hav
155 salt Solt salt gatz Sallz [[Expression:|]] Salz suola salt
156 stone Steen steinn harri Shtëijn, Shteehn [[Expression:|]] Steen kivi steinur
157 sand Sand sandur harea Sanndt [[Expression:|]] Sand hiekka, santa sandur
158 dust Stoof ryk hautz Shtöbp [[Expression:|]] Stëbs pöly [[Expression:|]]
159 earth
(as in soil)
Eer jörð lur Ääd, Boddem [[Expression:|]] Buedem maa, multa jørð
160 cloud Wulk ský negu Wollək [[Expression:|]] Wollek pilvi skýggj
161 fog Daak þoka laino Nebel, Nääbel, Näävel [[Expression:|]] Niwwel sumu, usva [[Expression:|]]
162 sky Heven himinn zeru Hemmel [[Expression:|]] Himmel taivas himin
163 wind
(as in breeze)
Wind vindur haize Winndt [[Expression:|]] Wand, Loft tuuli vindur
164 snow Snee snjór elur Shniih [[Expression:|]] Schnéi lumi [[Expression:|]]
165 ice Ies ís izotz Iiß [[Expression:|]] Äis jää ís
166 smoke Rook reykur erre Qwalləm, (Rouch) [[Expression:|]] Damp savu roykur
167 fire Füür eldur su Füüer [[Expression:|]] Feier tuli eldur
168 ashes Asch aska errauts Äsh [[Expression:|]] Äschen tuhka aska
169 to burn
(intransitive)
brennen brenna erre brënne [[Expression:|]] brennen palaa brenna
170 road Straat gata errepide Shtroohß [[Expression:|]] Strooss tie gøta
171 mountain Barg fjall mendi Bärrəsch [[Expression:|]] Bierg vuori fjall
172 red root rauður gorri ruudt [[Expression:|]] rout punainen reyður
173 green gröön grænn berde jrööhn [[Expression:|]] gréng vihreä grønur
174 yellow geel gulur hori jääl [[Expression:|]] giel keltainen gúlur
175 white witt hvítur zuri wiiß [[Expression:|]] wäiss valkoinen hvítur
176 black swatt svartur beltz shwazz [[Expression:|]] schwaarz musta svartur
177 night Nacht nótt gau Naach [[Expression:|]] Nuecht nótt
178 day
(daytime)
Dag dagur egun Daach [[Expression:|]] Dag päivä dagur
179 year Johr ár urte Joohr [[Expression:|]] Joer vuosi ár
180 warm
(as in weather)
warm hlýr bero wärrəm [[Expression:|]] waarm lämmin lýggjur
181 cold
(as in weather)
koolt kaldur hotz kaal, kalldt [[Expression:|]] kal kylmä kaldur
182 full vull fullur bete foll [[Expression:|]] foll täysi fullur
183 new nee nýr berri nöü, neu [[Expression:|]] nei uusi nýggjur
184 old oolt gamall zahar ahl [[Expression:|]] al vanha gamal
185 good goot góður on joodt [[Expression:|]] gutt hyvä góður
186 bad slecht vondur txar schlääsh [[Expression:|]] schlecht paha vondur
187 rotten
(as, a log)
rott fúinn ustel schlääsh, kappott, fuul [[Expression:|]] faul mätä [[Expression:|]]
188 dirty schietig skítugur zikin drëckish, dräkkkelish [[Expression:|]] knaschteg, dreckeg likainen skitin
189 straight graad beinn zuzen jraadt [[Expression:|]] riicht suora bein
190 round rund kringlóttur biribil runndt, ronngk [[Expression:|]] ronn pyöreä rundur
191 sharp
(as a knife)
scharp hvass zorrotz scharrəf [[Expression:|]] schaarf terävä [[Expression:|]]
192 dull
(as a knife)
stuuv sljór kamuts shtummf [[Expression:|]] stomp tylsä [[Expression:|]]
193 smooth week sleipur leun jlatt [[Expression:|]] glat sileä [[Expression:|]]
194 wet natt blautur busti naaß [[Expression:|]] naass märkä vátur
195 dry
(adjective)
dröög þurr lehor, siku drüsh [[Expression:|]] dréchen kuiva turrur
196 right
(correct)
richtig leiðrétta zuzen rääsh, rishtish, akkerat [[Expression:|]] richteg oikea rættur
197 near dicht bi nálægur gertu noh [[Expression:|]] nobäi lähellä nær
198 far wiet weg langt urruti, urrun wigk, fään, fott [[Expression:|]] wäit, wäit ewech kaukana longt
199 right
(side)
rechts hægra megin eskuin räähß [[Expression:|]] riets oikea høgri
200 left
(side)
links vinstra megin ezker lingkß, lengkß [[Expression:|]] lénks vasen vinstri
201 at bi hjá -(e)an aan, bëij, draan, op [[Expression:|]] an, bei, dran, op -lla hjá / við
202 in in í -(e)an en [[Expression:|]] an, dran -ssa inn
203 with
(accompanying)
mit með -(r)ekin medt [[Expression:|]] mat kanssa, kera við
204 and un og eta unn [[Expression:|]] an ja og
205 if wenn ef ba- wänn, fallß [[Expression:|]] wann jos sjálvt / um
206 because wiel dat því -elako wijel, wääre, drömm, [[Expression:|]] well koska
207 name Naam nafn izen Naame [[Expression:|]] Numm nimi navn